Szukaj

STOCZNIA SOLIDARNOŚĆ

Histotyczna Sala BHP


wersja do wydruku 
Informacje na temat działalności Funduszu Pomocy

Fundusz Pomocy funkcjonuje od 2003 roku.

Celem funduszu jest świadczenie pomocy osobom represjonowanym w stanie wojennym, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i ich rodzinom.
Zgodnie z regulaminem funduszu pomoc może być przyznana w formie: zasiłku na pokrycie wydatków na świadczenie zdrowotne, zasiłku na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, stypendium na kształcenie dziecka osoby represjonowanej, zapomogi losowej, zapomogi socjalnej.
Wniosek o pomoc ze środków funduszu składa właściwy zarząd regionu NSZZ "Solidarność" w siedzibie Fundacji Promocji Solidarności, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6, 80-864 Gdańsk. Formularz wniosku jest dostępny do pobrania w tym miejscu 
pobierz wniosek oraz w każdym zarządzie regionu NSZZ "Solidarność".
Pomoc ze środków funduszu może być przyznana osobom, które poniosły szkodę z tytułu represji ze strony ówczesnych władz z powodu działalności politycznej lub związkowej w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 18 kwietnia 1989 r.; w przypadku śmierci osoby represjonowanej uprawnionymi do otrzymania pomocy są współmałżonek, dzieci albo rodzice represjonowanego. Dodatkową przesłanką jest znalezienie się w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

W latach 2003-2016 Zarząd Fundacji udzielił pomocy około 400 osobom.

Udzielono pomocy w różnych, przewidzianych regulaminem formach, na łączną kwotę prawie 670 tys. zł.
Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu: (58) 308 42 40.

Środki Funduszu gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym. Wpłaty na pomoc dla danych represjonowanych w stanie wojennym działaczy "Solidarności" prosimy dokonywać na wyodrębniony rachunek bankowy Fundacji Promocji Solidarności, 80-864 Gdańsk, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6, nr: 31 7999 9995 0651 8267 6344 0001.


» wstecz