Szukaj

STOCZNIA SOLIDARNOŚĆ

Histotyczna Sala BHP


wersja do wydruku 
REGULAMIN FUNDUSZU

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY OSOBOM REPRESJONOWANYM W STANIE WOJENNYM I ICH RODZINOM

W celu pomocy osobom zasłużonym dla walki o pełnię praw obywatelskich i wolność związkową, represjonowanym w okresie stanu wojennego, a obecnie znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, Fundacja Promocji Solidarności tworzy celowy Fundusz Pomocy.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Na podstawie Uchwały Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nr 114/02 ws. pomocy materialnej osobom represjonowanym w stanie wojennym lub ich rodzinom, w związku z uchwałami nr 15 X Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" oraz nr 9 XIV Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" tworzy się celowy Fundusz Pomocy, zwany dalej Funduszem.

§ 2

1.Celem Funduszu jest udzielanie pomocy materialnej osobom represjonowanym w stanie wojennym lub ich rodzinom, które znalazły się w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej.
2.Pomoc może być przyznana w formie:
a. zasiłku na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne,
b. zasiłku na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
c. stypendium na kształcenie dziecka osoby represjonowanej,
d. zapomogi losowej,
e. zapomogi socjalnej,
f. inne formy pomocy bezzwrotnej.

ZASADY TWORZENIA

§ 3

1.Podstawę działalności Funduszu stanowią:
a. środki pieniężne przekazane jednorazowo przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność" w wysokości 1 mln PLN,
b. darowizny,
c. spadki i zapisy.
2.Pozostałe środki Funduszu stanowią:
a. pożytki ze środków wymienionych w ust.1,
b. darowizny celowe.

§ 4

1.Środki pieniężne wymienione w §3 ust.1 zgodnie z Uchwałą Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nr 114/02 pozostaną nienaruszone do czasu zmiany jej postanowień.
2.Sumę środków pieniężnych przeznaczonych na pomoc osobom represjonowanym stanowią środki określone w §3 ust.2.

§ 5

Środki pieniężne nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

ZASADY DYSPONOWANIA

§ 6

Funduszem dysponuje Zarząd Fundacji Promocji Solidarności, zwany dalej Zarządem.

§ 7

Pomoc z Funduszu może być przyznana osobom, które spełniają następujące warunki:
a. poniosły szkodę z tytułu represji ze strony ówczesnych władz z powodu działalności politycznej lub związkowej w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 18 kwietnia 1989 roku; w przypadku śmierci osoby represjonowanej uprawnionymi do otrzymania pomocy są: współmałżonek, dzieci albo rodzice represjonowanego,
b. znalazły się w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej.
.

§ 8

1.Uprawniony do złożenia wniosku jest właściwy zarząd regionu NSZZ "Solidarność".
2.Właściwy zarząd regionu NSZZ "Solidarność" dostarcza wniosek do siedziby Fundacji Promocji Solidarności.
3.Właściwym zarządem regionu NSZZ "Solidarność" jest zarząd regionu, na którego terenie przebywa osoba, której wniosek dotyczy lub zarząd regionu, na którego terenie miały miejsce zdarzenia będące przyczyną występowania z wnioskiem.

§ 9

1.Wniosek o pomoc z Funduszu powinien zawierać:
a. określenie rodzaju represji, którym poddana była osoba ubiegająca się o pomoc oraz przyczyn, które te represje spowodowały,
b. informacje o sytuacji materialnej osoby, której wniosek dotyczy,
c. potwierdzenie faktów określonych w punkcie a i b, w postaci kserokopii odpowiednich dokumentów; w przypadku braku odpowiednich dokumentów wnioskodawca przedstawia pisemne oświadczenia dwóch świadków,
d. propozycję formy pomocy i jej wysokość oraz określenie sposobu przekazania środków pieniężnych w przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu pomocy,
e. wskazanie adresu do doręczeń; korespondencję doręczoną na wskazany we wniosku adres uznaje się za doręczoną skutecznie.
2.Zarząd opracuje wzór wniosku, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu.

§ 10

1.Rozpatrywanie wniosków odbywa się nie rzadziej niż raz na pół roku.
2.Zarząd podejmuje decyzję o formie i wysokości udzielonej pomocy.
3.O swojej decyzji Zarząd informuje na piśmie wnioskodawcę.
4.Decyzje Zarządu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia.


» wstecz