Szukaj

STOCZNIA SOLIDARNOŚĆ

Histotyczna Sala BHP


wersja do wydruku 
Statut

 STATUT FUNDACJI PROMOCJI SOLIDARNOŚCI

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja - Fundacja Promocji Solidarności zwana dalej Fundacją działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. 1991, nr 46, poz. 203 wraz z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą" oraz niniejszego Statutu.

§ 2

1. Fundacja jest osobą prawną i działa przez ustanowione w Statucie organy.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.

§ 3

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 4

1. Fundacja prowadzi Księgę Honorowych Donatorów, do której wpisuje się donatorów, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju działalności Fundacji.

2. Rada Fundacji może ustalić medale honorowe i inne wyróżnienia, które będą przyznawane osobom fizycznym, osobom prawnym oraz organizacjom społecznym zasłużonym dla Fundacji.

3. Rada Fundacji określa zasady wpisywania do Księgi Donatorów i zasady wyróżniania osób i organizacji, o których mowa w ust. 2.

Rozdział 2

Cele Fundacji

§ 5

Celem Fundacji zgodnie z historyczną tradycją i postanowieniami założyciela jest prowadzenie działalności mającej na celu upamiętnianie dokonań NSZZ "Solidarność", krzewienie idei ochrony praw pracowniczych i socjalnych pracowników, wspieranie działalności NSZZ "Solidarność", a także świadczenie pomocy materialnej osobom poszkodowanym w stanie wojennym lub ich rodzinom oraz prowadzenie innej działalności charytatywnej.

§ 6

Fundacja realizuje cele określone w § 5 w szczególności przez:

1) organizowanie i finansowanie:

a) uroczystości, imprez kulturalnych i sportowych oraz innych form upamiętniających dziedzictwo i dokonania NSZZ "Solidarność"; 

b) konferencji i seminariów;

c) działalności popularyzatorskiej, w tym wydawniczej;

d) stypendiów i nagród dla osób realizujących lub predestynowanych do realizacji celów Fundacji;

2) gromadzenie, zabezpieczenie opracowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych związanych z historią Solidarności;

3) współpracę z innymi podmiotami i osobami w kraju i zagranicą w tym instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, których cele działalności są zgodne z celami Fundacji;

4) utworzenie funduszu pomocowego; zasady wykorzystywania środków tego funduszu określa regulamin przyjęty przez Radę Fundacji;

5) prowadzenie Muzeum na zasadach określonych w odpowiednich przepisach.

Rozdział 3

Majątek i dochody Fundacji

§ 7

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

2. Majątek Fundacji stanowią nieruchomości, ruchomości oraz prawa jej przysługujące.

§ 8

Źródłami finansowania Fundacji są:

1) darowizny, spadki i zapisy;

2) dotacje;

3) dochody z majątku Fundacji;

4) dochody ze zbiórek i imprez publicznych;

5) pożytki;

6) dochody z działalności gospodarczej.

§ 9

Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych zgodnie 

z ustalonym programem działania Fundacji oraz na koszty działalności samej Fundacji.

§ 91

1. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.

2. Przedmiotem działalności Fundacji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

1) 18.1 drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią;

2) 18.2 reprodukcja zapisanych nośników informacji;

3) 47.7 sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

4) 47.9 sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

5) 56.1 restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne;

6) 56.2 przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostałą gastronomiczna działalność usługowa;

7) 56.3 przygotowywanie i podawanie napojów;

8) 58.1 wydawanie książek, periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie  oprogramowania;

9) 58.2 działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania;

10) 59.1 działalność związana z filmami, nagraniami wideo, programami telewizyjnymi;

11) 68.3 działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

12) 73.1 reklama;

13) 82.3 działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

14) 82.9 działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana;

15) 85.5 pozaszkolne formy edukacji;

16) 85.6 działalność wspomagająca edukację;

17) 90.0 działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;

18) 91.0 działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;

19) 93.1 działalność związana ze sportem;

20) 93.2 działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.

§ 10

W razie powołania do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa, za zgodą Rady Fundacji, oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.

Rozdział 4

Organy Fundacji

§ 11

Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji,

2) Zarząd Fundacji.

§ 12

1. Rada Fundacji składa się od 3 do 7 członków.

2. skreślony

3. Radę powołuje Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" i z jej składu powołuje Przewodniczącego Rady. Rada wybiera ze swego grona, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

4. Członkostwo Rady ustaje:

a) w przypadku śmierci;

b) złożenia pisemnej rezygnacji przyjętej następnie przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność";

c) odwołania przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność";

d) z chwilą powołania członków Rady nowej kadencji.

5. Członkiem Rady Fundacji nie może być ani członek Zarządu Fundacji, ani jemu podległy pracownik Fundacji.

6. Kadencja Rady trwa trzy lata.

§ 13

1. Rada wykonuje swe uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, na których podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy członków.

2. W sprawach dotyczących powoływania i odwoływania członków Zarządu, w tym powołania i odwołania Prezesa, a także rozporządzeń majątkowych Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy udziale w głosowaniu co najmniej 3/5 członków.

3. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej dwa razy w roku. Zwołuje je Przewodniczący z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu, 3 członków Rady lub Prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

§ 14

1. Do kompetencji i obowiązków Rady należy:

1) uchwalanie jej regulaminu;

2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

3) powoływanie i odwoływanie Prezesa Fundacji spośród członków Zarządu;

4) ustalanie warunków zatrudnienia Zarządu Fundacji;

5) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd regulaminu funkcjonowania Fundacji;

6) zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;

7) nadzór nad działalnością Fundacji, rozpatrywanie rocznego sprawozdania Zarządu 

z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego, udzielanie Zarządowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków;

8) inspirowanie kierunków działania Fundacji;

9) podejmowanie uchwał w ważnych sprawach majątkowych, w tym dotyczących zbycia i nabycia nieruchomości;

10) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w Statucie.

2. Rada może zlecić biegłemu rewidentowi wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym Fundacji, chociażby działalność Fundacji nie podlegała obowiązkowemu badaniu w zakresie sprawozdawczości finansowej przez takiego rewidenta.

§ 15

1. Zarząd kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa co najmniej dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu i upoważniony przez Zarząd pełnomocnik.

4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Fundacji wybierany przez Radę Fundacji.

5. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę.

§ 16

Pierwszą Radę Fundacji i Zarząd wraz z jej Przewodniczącym i Prezesem Fundacji powołuje Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność".

§ 17

Statut niniejszy może być zmieniony przez Radę Fundacji uchwałą podjętą większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy członków. Zmiana Statutu wymaga uchwały Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

§ 18

Decyzję o likwidacji Fundacji oraz o przeznaczeniu środków majątkowych pozostałych po przeprowadzeniu likwidacji podejmuje Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność".

§ 19

Statut niniejszy obowiązuje z chwilą zarejestrowania Fundacji po spełnieniu wymogów ustawowych.


» wstecz